skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/09/2015

Pagulaskriis: Saadikud soovivad Dublini reeglite muutmist, humanitaarviisasid ja globaalset strateegiat

VarjupaigapoliitikaNeljapäeval vastu võetud resolutsioonis tervitavad saadikud Euroopa Komisjoni uusi ettepanekuid pagulaste enneolematu sissevooluga tegelemiseks ja kinnitasid valmisolekut alustada tööd rände- ja varjupaigapoliitika eelnõudega.
Varjupaigapoliitika

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis tervitavad saadikud Euroopa Komisjoni uusi ettepanekuid pagulaste enneolematu sissevooluga tegelemiseks ja kinnitasid valmisolekut alustada tööd rände- ja varjupaigapoliitika eelnõudega.

Parlament tervitas Euroopa Komisjoni uut ettepanekut, mis käsitleb suurema arvu rahvusvahelist kaitset otsivate varjupaigataotlejate hädaolukorras ümberpaigutamist Itaaliast, Kreekast ja Ungarist ja teadaannet pagulaste alalise ümberpaigutamise mehhanismi kohta.

Parlament võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku tugevdada varjupaigamenetluste direktiivi „turvalist päritoluriiki” käsitlevat sätet leides samas, et sellise lähenemisega ei tohiks rikkuda tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet ning üksikisikute õigust varjupaigale, eriti kaitsetutesse rühmadesse kuuluvate isikute puhul.

Samuti nõutakse, et kõik osalevad liikmesriigid võtaksid kiiresti ja täielikult üle Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ning rakendaksid seda tõhusalt, selleks et tagada ühiste, tõhusate, järjepidevate ja inimlike standardite kohaldamine kogu ELis.

Saadikud tuletavad meelde, et kaitset vajavate inimeste võimalused seaduslikult ELi siseneda on äärmiselt piiratud ja seetõttu need inimesed on muude võimaluste puudumisel sunnitud kasutama kuritegelikke, inimesi salaja üle piiri toimetamise teenuseid ja ohtlikke marsruute, et Euroopast kaitset otsida.

Saadikud peavad seetõttu esmatähtsaks, et EL ja selle liikmesriigid tagaksid pagulastele turvalised ja seaduslikud sisenemisvõimalused, näiteks humanitaarkoridorid ja humanitaarviisad.

Parlament kinnitab samuti, et seisab selle eest, et Schengeni alas piirid avatuna hoitakse, rõhutades samal ajal vajadust välispiire tulemuslikult hallata.

Saadikud rõhutavad samuti, et liikmesriigid peaksid kehtestama ranged kriminaalkaristused nii ELi-suunalise kui ka ELi piires toimuva inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise eest.

Resolutsioonis avaldatakse tunnustust kodanikuühiskonna rühmadele ja üksikisikutele kõikjal Euroopas, kes on arvukalt tegutsema hakanud, et pagulasi ja rändajaid vastu võtta ja abistada.

Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

Eesti saadikute kommentaarid:

Marju Lauristin: " Pagulaskriisi lahendamiseks on meil vaja üleeuroopalist lahendust, praegused meetmed on pelgalt erakorralised ning ei täida oma eesmärki pikemas plaanis. Me ei tohiks panna vastutust liikmesriikidele eraldi, antud küsimuses toimib ainult ühtne ja terviklik lähenemine. Rahvusvaheline kogukond peab koondama oma jõud, et stabiliseerida olukord eelkõige Süürias võimaldades seeläbi põgenike tagasipöördumine kodumaale."

Urmas Paet: " Viimased nädalad on näidanud, et Euroopa asüülisüsteem ei toimi nii nagu peab. Praeguses olukorras ei ole kõikjal Euroopas suudetud sõjapõgenikega inimlikult toime tulla. Kuid põgenikekriis on hallatav ja selle inimliku lahendamisega saab Euroopa Liit hakkama, kui kõik riigid aitavad. Sel aastal on Vahemerel hukkunud 2800 põgenikku ning Euroopasse on jõudnud 360 000 inimest, mis on 0,07% Euroopa rahvastikust."

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (10.09.2015)

Videosalvestus arutelust (09.09.2015)

AV materjalid

Lisainfo:
Jaan SOONE
Pressiteenistus
(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu