skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/06/2015

Parlament andis toetuse Junckeri plaani reeglitele

Kolmapäeval toimunud hääletusel andis parlament toetuse Euroopa Komisjoni esitatud 315 miljardi euro suurusele Junckeri investeerimisplaanile. Läbirääkimistel ELi Nõukoguga muutis parlament tagatisfondi rahastamisstruktuuri, saavutas sõnaõiguse fondi juhtkonna väljavalimisel ja tõhustas demokraatlikku järelevalvet fondi tegevuse üle.
© European Union 2014 - Source EP - Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, CRV s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck - Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés

Kolmapäeval toimunud hääletusel andis parlament toetuse Euroopa Komisjoni esitatud 315 miljardi euro suurusele Junckeri investeerimisplaanile. Läbirääkimistel ELi Nõukoguga muutis parlament tagatisfondi rahastamisstruktuuri, saavutas sõnaõiguse fondi juhtkonna väljavalimisel ja tõhustas demokraatlikku järelevalvet fondi tegevuse üle.

Parlament kiitis plaani heaks häältega 464 poolt, 131 vastu, 19 erapooletut.

Parlamendi eesmärk oli parandada plaanis ette nähtud tagatisfondi rahastamisstruktuuri, fondi juhtimist ja demokraatlikku järelevalvet fondi üle.

Parlamendi peamised saavutused läbirääkimistel:

  • Kärbete vähendamine Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni programmi ning transpordi-, energeetika- ja telekommunikatsiooni võrgustiku arendamiseks loodud Euroopa ühendamise rahastu (CEF) eelarvetes, mis tagatisfondi loomisega oli ette nähtud Euroopa Komisjoni esitatud eelnõus. Horisont 2020 ja CEF vahenditest kasutatakse tagatisfondi jaoks vastavalt 2,2 miljardit eurot ja 2,8 miljardit eurot, st mõlemal juhul 500 miljonit eurot vähem kui esialgses ettepanekus ette nähtud.
  • Horisont 2020 ja CEFi jaoks tagasivõidetud miljard eurot tagatakse fondile 2014. ja 2015. aasta kasutamata eelarve marginaalidest.
  • Fondi tegevjuhi ja asejuhi ametissemääramise heakskiitmine parlamendi poolt.
  • Heakskiidetud projektide nimistu avalikustamise tagamine.
  • Nõue luua projektide valimiskriteeriumid ja projekti eesmärgid selleks, et tagada valitud projektide vastavus ELi üldistele prioriteetidele.
  • Saavutatud kokkuleppest loe edasi taustainfost (ingl.k.).

Raportööride kommentaarid:

Eelarvekomisjoni raportöör José Manuel Fernandes (EPP, PT): “Junckeri plaan on innovatiivne instrument, mis annab olulise tõuke investeeringutele Euroopas. 240 miljardit eurot on ette nähtud investeeringuteks ja 75 miljardit eurot meie majanduse alustala – väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Poliitikud ei loo töökohti, aga võime aidata neid, kes seda teevad”

Majandus- ja rahanduskomisjoni raportöör Udo Bullmann (S&D, DE): ”Euroopa Parlament andis toetuse investeeringutele, mida Euroopa väga vajab. Tagasime, et EL investeerib majanduse moderniseerimisse. Tegime lõpu varjamispoliitikale – vastutus on selgelt määratletud ja Euroopa Parlamendil on osa tegevjuhi määramisel.”

Edasised sammud

Reeglid tuleb nüüd heaks kiita ELi Nõukogu poolt. Junckeri plaani määrus jõustub seejärel juuli alguses ja fond peaks olema täielikult funktsioneeriv septembris.

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: ”Investeerimisfond on Junckeri Komisjoni originaalne ning praktiline lahendus EL majanduse elavdamiseks, olukorras, kus liikmesriikide käest lisaraha pole loota. Täiendavad investeeringud toetavad eriti väike-ettevõtteid ning on kasutatavad mitmes eri valdkonnas, iseäranis territoriaalse ühtekuuluvuse raames. Oluline on EP kehtestatud demokraatlik järelvalve investeerimisfondi tehtavate otsuste üle.”

Marju Lauristin: ”EFSI käivitumine annab olulise tõuke väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele, teadus- ja arendustegevusele ning uute töökohtade loomisele. EP suureks võiduks võib pidada seda, et Horisont 2020 ja Euroopa ühendamise rahastust kärbitakse plaanitust palju väiksemas mahus. Komisjon on andnud lubaduse vaadata iga-aastaselt läbi eelarvevõimalused mainitud fondidele lisaraha leidmiseks.”

Kaja Kallas: ”Loodan, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted võidavad sellest investeeringute plaanist nagu ka idufirmad, digitaalse ühisturu ja energeetikaga seotud sektor. Balti riikidel on nüüd hea võimalus alustada oma elektrituru sünkroniseerimisega ning uuendada antud valdkonna taristut.”

Urmas Paet: ”Euroopa Liidu stabiilne areng on praegusel ajal võtmetähtsusega ning EL vajab selleks investeerimisplaani, et tugevdada majandust. Peamiselt panustatakse investeeringutega energeetikasektorisse, digitaalvaldkonda, ja teadusuuringutesse, mis on kõik olulised ka Eesti vaatepunktist.”

Indrek Tarand: ”Mul on hea meel, et Horisont 2020 ning CEF'is ette nähtud kärpeid suudeti läbirääkimiste käigus veidi vähendada, kuid on kurvastav , et kärpekäärid nende programmide kallale üldse lasti. Üldjoontes võib EP sooritusega siiski rahule jääda, kuna läbirääkimiste käigus suudeti esialgset ettepanekut tublisti parandada, näiteks fondi järelevalve, vahendite ning projektide valikute osas.”

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (24.06.2015)
Video arutelust (24.06.2015)
Pressiteade kokkuleppe saavutamisest ELi Nõukoguga (28.05.2015)
EPRS taustainfo: Junckeri plaan

EPRS taustainfo EFSI rahastamine