skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/12/2015

Saadikud kutsuvad ELi riike parandama riiklike elektrivõrkude ühendatust

Elektrienergia siseturu täielik integreerimine võib langetada elektrihindu vähemalt kahe euro võrra MWh kohta. Nii saaksid Euroopa tarbijad aastaks 2030 hoida hinnanguliselt kokku 12–40 miljardit eurot aastas, ütlevad saaadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis. Selle saavutamiseks peavad ELi liikmesriigid investeerima 150 miljardit eurot, et ühendada riiklikud elektrivõrgud.

"Paremini ühendatud ELi elektrivõrk on võtmetähtsusega nii taastuvate energiaallikate laiemaks kasutamiseks ja seega kliimaeesmärkide saavutamiseks, kui ka ELi konkurentsivõime parandamiseks odavama elektrihinna abil, ütles raportöör Peter Eriksson (Greens/EFA, SE).

Piisavad investeeringud, et tarnida vähemalt 10% ühe ELi liikmesriigi elektrijaamades toodetud elektrist naaberriikidesse, peaks looma strateegiliselt vastupidavama ja tugevama võrgu. Resolutsioonis tõdetakse, et 10 % eesmärk, mis tuleb saavutada 2020. aastaks, on oluline, aga ei peegelda alati olukorda turul, kus kaksteist liikmesriiki ei täida elektri 10 % ühendatuse eesmärki ning on seega elektrienergia siseturust suures osas eraldatud.

Regionaalne koostöö:

Läänemere piirkond

Saadikud väljendavad muret, et Balti riikide võrgud on jätkuvalt sünkroniseeritud Venemaa elektrisüsteemiga ja on sellest sõltuvad, mis takistab tõeliselt integreeritud ja nõuetekohaselt toimivat Euroopa elektriturgu. Nad nõuavad, et Balti riikide elektrivõrgud sünkroniseeritaks kiiresti Euroopa mandriosa võrguga, et tagada elektrienergia siseturu täielik integreerimine, suurem elektrienergia varustuskindlus ja süsteemi turvaline toimimine.

Põhjamere piirkond

Piirkondliku avamere võrgutaristu planeerimise ja rajamise kooskõlastamine, turulepääs ja reservide jagamine Põhjamere piirkonnas võib tänu paremini integreeritud piirkondlikule turule tuua 2030. aastaks kaasa 5–13 miljardi euro suuruse kulude kokkuhoiu aastas, märgivad saadikud.

Kesk- ja Lääne-Euroopa

Austria ja Saksamaa ühine elektriturg on edukas mudel, ütlevad saadikud ja kustuvad üles pakkumispiirkonda laiendama.

Kesk- ja Kagu-Euroopa

Kesk- ja Kagu-Euroopa piirkondliku võrgutaristu pikaajalise planeerimise ja rajamisega seotud koostöö ja kooskõlastamine peab ulatuma EList kaugemale ning kaasama ka ELi mittekuuluvad Lääne-Balkani riigid ja Türgi.

Pürenee poolsaar

Saadikud rõhutavad Hispaania ja Prantsusmaa elektrivõrkude märkimisväärselt suurema ühendatuse tähtsust, et toetada piirkonna taastuvaid energiaallikaid ja anda Pürenee poolsaarele võimalus elektrienergia siseturul täiel määral osaleda

Saadikud avaldavad veendumust, et hiljemalt 2030. aastaks on regiooniti vaja kokku leppida julged ja tõenduspõhised täiendavad ühendatuse eesmärgid.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

*********************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: "Kõige olulisem on liikmesriikide elektrivõrgustike omavaheline sidumine ning integreerimine. Reaalselt toimiv Euroopa ühtne elektriturg ning sellega ka energiaturg saavad võimalikuks vaid süsteemide ühendamise kaudu. Lisaks tootjaile kui ka tarbijaile elutähtsaile majanduslikele eelistele pakub ühtne elektriturg reaalse tagatise elektritarnetega seonduvate võimalikke tüsistuste ja katkestuste suhtes. ERP grupi jaoks on küsitav, millistele andmetele põhineb 10% eesmärgi püstitamine."

Kaja Kallas: "Liikmesriikidevahelised ühendused on alus selleks, et keegi ELis ei jääks energiasaareks. 10% eesmärgini peaks Baltikum jõudma veel selle aasta lõpuks, kuid järgmine tähtis samm on meie elektrivõrkude sageduse sünkroniseerimine Euroopaga, et tagada täielik integreerumine elektriturul ja suurem elektrienergia varustuskindlus."

Urmas Paet: "Euroopa elektrivõrkude ühendamine on üks olulisemaid eeltingimusi elektrienergia toimiva siseturu väljakujundamiseks ning on Eestile oluline ka energiajulgeoleku seisukohast."

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (15.12.2015)

Videosalvestis arutelust (14.12.2015)

EbS+ (14.12.2015)

Menetlusetapid